Wednesday, January 25, 2006

திருஞானசம்பந்தர் அருளிய திருக்கடைக்காப்பு
தலம் திருநெடுங்களம்
பண் பழந்தக்கராகம்
1-ஆம் திருமுறை

திருச்சிற்றம்பலம்

நின்னடியே வழிபடுவான் நிமலா நினைக்கருத
என்னடியான் உயிரை வவ்வேல் என்று அடற் கூற்றுதைத்த
பொன்னடியே பரவி நாளும் பூவொடு நீர் சுமக்கும்
நின்னடியார் இடர் களையாய் நெடுங்களம் மேயவனே.

திருச்சிற்றம்பலம்

thirunyAnacambandhar aruLiya thirukkaDaikkAppu
thalam thirun^eDuN^kaLam
paN pazan^thakkarAgam
1st thirumuRai

thirucciRRambalam

n^innaDiyE vazipaDuvAn n^imalA n^inaik karutha
ennaDiyAn uyirai vavvEl enRu aDaR kURRuthaiththa
ponnaDiyE paravi n^ALum pUvoDu n^Ir cumakkum
n^innaDiyAr iDar kaLaiyAy n^eDuN^kaLam mEyavanE.

thirucciRRambalam

Meaning:
One who worships only Your Feet, oh Unblemished,when thought of You, Your foot that kicked the chargingdeath saying, "Don't capture my devotees life!"- hailing that Golden foot Your devotees whocarry flower and water everyday, remove theirhurdles, oh the One residing at thiruneduNkaLam!

Notes:
1. vavvEl - Don't capture.

Tuesday, January 24, 2006

695. தாயும் நீயே தந்தை நீயே

திருஞானசம்பந்தர் அருளிய திருக்கடைக்காப்பு
தலம் திருவலிவலம்
பண் பழந்தக்கராகம்
1-ஆம் திருமுறை

திருச்சிற்றம்பலம்

தாயும் நீயே தந்தை நீயே சங்கரனே அடியேன்
ஆயும் நின்பால் அன்பு செய்வான் ஆதரிக்கின்றது உள்ளம்
ஆயமாய காயம் தன்னுள் ஐவர் நின்று ஒன்றலொட்டார்
மாயமே என்று அஞ்சுகின்றேன் வலிவலம் மேயவனே.

திருச்சிற்றம்பலம்

thirunyAnacambandhar aruLiya thirukkaDaikkAppu
thalam thiruvalivalam
paN pazan^thakkarAgam
1st thirumuRai

thirucciRRambalam

thAyum n^IyE than^thai n^IyE caN^karanE aDiyEn
Ayum n^inpAl anbu ceyvAn AdharikkinRathu uLLam
AyamAya kAyam thannuL aivar n^inRu onRal oTTAr
mAyamE enRu anycukinREn valivalam mEyavanE.

thirucciRRambalam

Meaning:
Your are the mother; You are the father;Oh shankara! The mind is espousing to love You - Whom I, the slave, explore;(However) the five (senses) are not lettingto focus in this created body.I am afraid of this illusion, oh the One residing at thiruvalivalam!

Notes:
1. The instruments called senses instead ofbeing used as instruments, when start to oppressthe soul in their ways, the person stops sailingthe river of senses and gets carried by its wildcurrent to be thrown out precariously.
So there is definite need to control them forthe spiritual progress.

Monday, January 23, 2006

694. நங்களுச்சி நம்பெருமான்

திருஞானசம்பந்தர் அருளிய திருக்கடைக்காப்பு
தலம் திருநள்ளாறு
பண் பழந்தக்கராகம்
1-ஆம் திருமுறை

திருச்சிற்றம்பலம்

திங்களுச்சி மேல் விளங்கும் தேவன் இமையோர்கள்
எங்களுச்சி எம்மிறைவன் என்று அடியே இறைஞ்சத்
தங்கள் உச்சியால் வணங்கும் தன் அடியார்கட்கு எல்லாம்
நங்களுச்சி நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே.

திருச்சிற்றம்பலம்

thirunyAnacambandhar aruLiya thirukkaDaikkAppu
thalam thirun^aLLARu
paN pazan^thakkarAgam
1st thirumuRai

thirucciRRambalam

thiN^gaL ucci mEl viLaN^gum dhEvan imaiyOrkaL
eN^kaL ucci emmiRaivan enRu aDiyE iRainycath
thaN^kaL ucciyAl vaNaN^kum than aDiyArkaTku ellAm
n^aN^kaLucci n^am perumAn mEyathu n^aLLARE.

thirucciRRambalam

Meaning:
The Divine on Whose crown shines the moon;One Whose Feet is worshipped by the delvers of himaya as "Our Head; Our God";For His devotees who salute with their head,"Our Crown; Our Lord" - His place is thirunaLLARu.

Notes:

Sunday, January 22, 2006

693. கறை மிடற்றான் அடி காண்போம்

திருஞானசம்பந்தர் அருளிய திருக்கடைக்காப்பு
தலம் திருவாழ்கொளிபுத்தூர்
பண் தக்கராகம்
1-ஆம் திருமுறை

திருச்சிற்றம்பலம்

பொடியுடை மார்பினர் போர்விடை ஏறிப் பூதகணம் புடைசூழக்
கொடியுடை ஊர் திரிந்து ஐயம் கொண்டு பலபலகூறி
வடிவுடை வாள் நெடுங்கண் உமை பாகம் ஆயவன் வாழ்கொளி புத்தூர்க்
கடிகமழ் மாமலரிட்டுக் கறை மிடற்றான் அடி காண்போம்.

திருச்சிற்றம்பலம்

thirunyAnacambandhar aruLiya thirukkaDaikkAppu
thalam thiruvAzkoLippuththUr
paN thakkarAgam
1st thirumuRai

thirucciRRambalam

poDiyuDai mArbinar pOrviDai ERip bUthagaNam puDaicUzak
koDiyuDai Ur thirin^thu aiyam koNDu palapalakURi
vaDivuDai vAL n^eDuN^kaN umai bAgam Ayavan vAzkoLippuththUrk
kaDikamaz mAmalariTTuk kaRai miDaRRAn aDi kANbOm.

thirucciRRambalam

Meaning:
One with ash having chest, mounting on the war-bull,surrounded by the bUtha gaNas, wandering in the townhaving flags, accepting alms, blabbering many things,One Who became in one part uma of well-formedsword like eyes, offering highly fragrant great flowers,(we) would see the Foot of the Stain-throated Lord of thiruvAzkoLippuththUr.

Notes:
1. aiyam - alms; kaDi - fragrant; miDaRu - throat.

Saturday, January 21, 2006

692. கரவின்றித் தொழுவார்கள்

திருஞானசம்பந்தர் அருளிய திருக்கடைக்காப்பு
தலம் திருமயிலாடுதுறை
பண் தக்கராகம்
1-ஆம் திருமுறை

திருச்சிற்றம்பலம்

கரவின்றி நன் மாமலர் கொண்டு
இரவும் பகலும் தொழுவார்கள்
சிரமொன்றிய செஞ்சடையான் வாழ்
வரமா மயிலாடுதுறையே.

திருச்சிற்றம்பலம்

thirunyAnacambandhar aruLiya thirukkaDaikkAppu
thalam thirumayilADuthuRai
paN thakkarAgam
1st thirumuRai

thirucciRRambalam

karavinRi n^an mAmalar koNDu
iravum pakalum thozuvArkaL
ciramonRiya cenycaDaiyAn vAz
varamA mayilADu thuRaiyE.

thirucciRRambalam

Meaning:
The great mayilADuthuRai bestowing boons,where the Red-entwined-hair Lord lives,Who stays mingled in the heads of those who worship day and nightwith nice flowers and without dishonesty.

Notes:
1. karavu - deceit.

Friday, January 20, 2006

691. மறைவனம் அமர் தரு பரமன்

திருஞானசம்பந்தர் அருளிய திருக்கடைக்காப்பு
தலம் திருமறைக்காடு
பண் நட்டபாடை
1-ஆம் திருமுறை

திருவிராகம்

திருச்சிற்றம்பலம்

சிலைதனை நடுவிடை நிறுவியொர்
சினமலி அரவது கொடு திவி
தலமலி சுரர் அசுரர்களொலி
சலசல கடல் கடை உழிமிகு
கொலைமலி விடமெழ அவருடல்
குலைதர அது நுகர்பவன் எழில்
மலை மலி மதில் புடை தழுவிய
மறைவனம் அமர் தரு பரமனே.

திருச்சிற்றம்பலம்

thirunyAnacambandhar aruLiya thirukkaDaikkAppu
thalam thirumaRaikkADu
paN n^aTTapADai
1st thirumuRai

thiruvirAgam

thirucciRRambalam

cilaithanai n^aDuviDai n^iRuviyor
cinamali aravathu koDu dhivi
thalamali curar acurarkaLoli
calacala kaDal kaDai uzimiku
kolaimali viDameza avaruDal
kulaithara athu n^ugarbavan ezil
malai mali mathil puDai thazuviya
maRaivanam amar tharu paramanE.

thirucciRRambalam

Meaning:
Installing the rock (mEru) in the middle,with the furious snake (vAsuki)as the suras and asuras of two landschurned the ocean with sound "chala chala",the lethal poison that came out that wayto decimate their bodies, One Who consumed itis the Supreme Who resides at thirumaRaikkADuthat is surrounded by the beautiful mount like wall.

Notes:
1. cilai - rock; dhivithalam - two lands; uzi - way.

Thursday, January 19, 2006

690. பதும நன்மலரது மருவிய சிவன்

திருஞானசம்பந்தர் அருளிய திருக்கடைக்காப்பு
தலம் திருச்சிவபுரம்
பண் நட்டபாடை
1-ஆம் திருமுறை

திருவிராகம்

திருச்சிற்றம்பலம்

புவம் வளி கனல் புனல் புவி கலை
உரை மறை திரிகுணம் அமர் நெறி
திவ மலி தரு சுரர் முதலியர்
திகழ் தரு முயிரவை அவை தம
பவமலி தொழிலது நினைவொடு
பதும நன்மலரது மருவிய
சிவனது சிவபுர நினைபவர்
செழு நிலனினில் நிலை பெறுவரே.

திருச்சிற்றம்பலம்

thirunyAnacambandhar aruLiya thirukkaDaikkAppu
thalam thiruccivapuram
paN n^aTTapADai
1st thirumuRai

thiruvirAgam

thirucciRRambalam

buvam vaLi kanal punal puvi kalai
urai maRai thiriguNam amar n^eRi
dhiva mali tharu curar muthaliyar
thikaz tharum uyiravai avai thama
bavamali thozilathu n^inaivoDu
pathuma n^anmalarathu maruviya
civanathu civapura n^inaipavar
cezu n^ilaninil n^ilai peRuvarE.

thirucciRRambalam

Meaning:
Sky, air, fire, water, earth, vedas where the art resides,ways of three guNas, starting with the divines who are in the space, all souls that dwell - in the thought of creation of all these, the shiva Who resided in the lotusflower - those who thinks of His shivapuram, will becomedurable in the prosperous world.

Notes:
1. These songs which are of type thiruvirAgam aremusically enchanting.
2. In this padhikam cambandhar has referred to theSupreme enacting the three activities of creation,sustenance and reduction.
3. It should be carefully noted that here what is referred is Lord shiva doing creation by way of authority over theexecutive brahma. Because cambandhar clearly hails in every padhikam that Lord shiva is unexplorable for brahma and viShNu.

Wednesday, January 18, 2006

689. தானாய் வேறாய் உடனானான்

திருஞானசம்பந்தர் அருளிய திருக்கடைக்காப்பு
தலம் திருவீழிமிழலை
பண் நட்டபாடை
1-ஆம் திருமுறை

திருச்சிற்றம்பலம்

ஈறாய் முதலொன்றாய் இரு
பெண்ணாண் குணமூன்றாய்
மாறா மறை நான்காய் வரு
பூதம் அவை ஐந்தாய்
ஆறார் சுவை ஏழோசையொடு
எட்டுத் திசை தானாய்
வேறாய் உடனானானிடம்
வீழிம் மிழலையே.

திருச்சிற்றம்பலம்

thirunyAnacambandhar aruLiya thirukkaDaikkAppu
thalam thiruvIzimizalai
paN n^aTTapADai
1st thirumuRai

thirucciRRambalam

IRAy muthalonRAy iru peNNAN
guNamUnRAy
mARA maRai n^AngAy varu
bUtham avai ain^thAy
ARAr cuvai EzOcaiyODu eTTuth
thicai thAnAy
vERAy uDanAnAniDam
vIzim mizalaiyE.

thirucciRRambalam

Meaning:
As the end, as the primal one, as the two - male & female,as the three characters (satva, rajas, tamo), as the fourchangeless vedas, as the five elements, as the six tastes,as the seven svaras, as the eight directions - One Whostood in union, in distinction and in togetherness - His placeis thiruvIzimizalai.

Notes:
1. A philosophically important hymn.
2. In the process of separating the filth in which the soul isin and giving it the eternal Bliss, God stays and blessesthe soul in three different expositions - indistinguishably mixed, identifiable as another entity but still together,as a fully distinct entity.

Tuesday, January 17, 2006

687. போவார் போல மால் செய்து உள்ளம் புக்க

திருஞானசம்பந்தர் அருளிய திருக்கடைக்காப்பு
தலம் திருக்கானூர்
பண் தக்கேசி
1-ஆம் திருமுறை

திருச்சிற்றம்பலம்

மூவா வண்ணர் முளைவெண்பிறையர்
முறுவல் செய்திங்கே
பூவார் கொன்றை புனைந்து வந்தார்
பொக்கம் பல பேசிப்
போவார் போல மால் செய்து உள்ளம்
புக்க புரிநூலர்
தேவார் சோலைக் கானூர் மேய
தேவ தேவரே.

திருச்சிற்றம்பலம்

thirunyAnacambandhar aruLiya thirukkaDaikkAppu
thalam thirukkAnUr
paN thakkEci
1st thirumuRai

thirucciRRambalam

mUvA vaNNar muLai veN piRaiyar
muRuval ceythiN^gE
pUvAr konRai punain^thu van^thAr
pokkam pala pEcip
pOvAr pOla mAl ceythu uLLam
pukka purin^Ular
thEvAr cOlaik kAnUr mEya
dhEva dhEvarE.

thirucciRRambalam

Meaning:
Of unfading color, with budding white crescent,making a smile, came here wearing floral konRai.Talking all bluffs, as if going away, the One withsacred thread, tricked and got into my heart!He is the Divine of the divines residing at thirukkAnUr of honeyful gardens.

Notes:
1. pokkam - lie; mAl - illusion;

Wednesday, January 11, 2006

686. புடைபடுவார் தம் மனத்தார்

திருஞானசம்பந்தர் அருளிய திருக்கடைக்காப்பு
தலம் திருஆவூர்ப்பசுபதீச்சரம்
பண் நட்டபாடை
1-ஆம் திருமுறை

திருச்சிற்றம்பலம்

புண்ணியர் பூதியர் பூதநாதர்
புடைபடு வார்தம் மனத்தார் திங்கட்
கண்ணிய ரென்றென்று காதலாளர்
கைதொழு தேத்த இருந்தவூராம்
விண்ணுயர் மாளிகை மாடவீதி
விரைகமழ் சோலை சுலாவியெங்கும்
பண்ணியல் பாடல றாதஆவூர்ப்
பசுபதி யீச்சரம் பாடுநாவே.

திருச்சிற்றம்பலம்

thirunyAnacambandhar aruLiya thirukkaDaikkAppu
thalam thiru AvUrp pacupathIccaram
paN n^aTTapADai
1st thirumuRai

thirucciRRambalam

puNNiyar bUthiyar bUtha n^Athar
puDaipaDuvAr tham manaththAr thiN^kaT
kaNNiyar enRenRu kAthalALar
kai thozodhEththa irun^tha UrAm
viNNuyar mALikai mADavIthi
viraikamaz cOlai culAviyeN^kum
paNNiyal pADal aRAtha AvUrp
pacupathi Iccaram pADu n^AvE.

thirucciRRambalam

Meaning:
"Meritorious, Wealthy (Smeared in ash), Chief of bhUtas,One Who is in the mind of whoever coming around,One with moon bud", saying such things the lovers worship with folded hands. Oh tongue, sing thatAvUrp pacupathIccaram that is surrounded by streets ofsky-high balconied mansions, strong fragrant gardensand where everywhere the musical songs does not stop!

Notes:
1. puDaipaDuvAr tham manaththAr - Whoever comesnear, He steals their mind. (enathuLLam kavar kaLvan)
2. bUthi - wealth, holy ash; puDai - side; virai - pollen;culAvi - surrounded.

Tuesday, January 10, 2006

685. திருநள்ளாறும் - திருஆலவாயும்

திருஞானசம்பந்தர் அருளிய திருக்கடைக்காப்பு
தலம் திருநள்ளாறும் - திருஆலவாயும்
பண் நட்டபாடை
1-ஆம் திருமுறை

வினாவுரை

திருச்சிற்றம்பலம்

பாடக மெல்லடிப் பாவையோடும்
படுபிணக் காடிடம் பற்றிநின்று
நாடக மாடுநள் ளாறுடைய
நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
சூடக முன்கை மடந்தைமார்கள்
துணைவரொ டுந்தொழு தேத்திவாழ்த்த
ஆடக மாடம் நெருங்குகூடல்
ஆலவா யின்கண் அமர்ந்தவாறே.

திருச்சிற்றம்பலம்
thirunyAnacambandhar aruLiya thirukkaDaikkAppu
thalam thirunaLLARum thiruvAlavAyum
paN n^aTTapADai
1st thirumuRai

vinAvurai

thirucciRRambalam

pADaka mellaDip pAvaiyODum
paDu piNak kADiDam paRRi n^inRu
n^ADakamADum n^aLLARuDaiya
n^amperumAn ithu enkol collAy
cUDaka munkai maDan^thaimArkaL
thuNaivaroDum thozudhEththi vAzththa
ADaka mADam n^eruN^ku kUDal
AlavAyin kaN amarn^thavARE.

thirucciRRambalam

Meaning:
Along with the doll-like Lady of adorned feet,holding to the cemetery of the dead,oh our Lord of thirunaLLARu, Who plays, tell the reason- of sitting at thiruvAlavAy at nAnmADak kUDalcrowded with golden balconies, to be worshippedand hailed by the ladies wearing bracelet in forehands along with their companions.

Notes:
1. cambandhar sang this song from thirunaLLARuremembering the Lord at thiruvAlavAy. It shouldbe remembered that his thirunaLLARu padhikamwas the one that won the fire challenge of camaNar at thiruvAlavAy (madhurai).
2. pADakam - an ornament for leg for girls;cUDakam - bracelet; ADakam - gold.

Monday, January 09, 2006

684. இருக்குக் குறள்
திருஞானசம்பந்தர் அருளிய திருக்கடைக்காப்பு
தலம் திருஆலவாய்
பண் குறிஞ்சி
1-ஆம் திருமுறை

திருவிருக்குக் குறள்

திருச்சிற்றம்பலம்

நீல மாமிடற்று ஆல வாயிலான்
பாலது ஆயினார் ஞாலம் ஆள்வரே.

திருச்சிற்றம்பலம்

thirunyAnacambandhar aruLiya thirukkaDaikkAppu
thalam thiruvAlavAy
paN kuRinyci
1st thirumuRai

thiruvirukkuk kuRaL

thirucciRRambalam

n^Ila mA miDaRRu Ala vAyilAn
pAlathu AyinAr nyAlam ALvarE.

thirucciRRambalam

Meaning:
Those who are with the Lord of thiruvAlavAyWho has great blue throat, they will rule the world!

Notes:
1. Like the rhyming mantras of Rig veda, the irukku mozi muthalvar cambandhar sang these chandas rich thiruvirukkukkuRaL.

Sunday, January 08, 2006

683. என் உள்ளம் கவர் கள்வன்
திருஞானசம்பந்தர் அருளிய திருக்கடைக்காப்பு
தலம் திருப்பிரமபுரம்
பண் நட்டபாடை
1-ஆம் திருமுறை

திருச்சிற்றம்பலம்

நீர் பரந்த நிமிர் புன்சடை மேலோர் நிலாவெண்மதி சூடி
ஏர் பரந்த வெள்வளை சோர என் உள்ளம் கவர் கள்வன்
ஊர் பரந்த உலகின் முதலாகிய ஓரூர் இதுவென்னப்
பேர் பரந்த பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மான் இவனன்றே.

திருச்சிற்றம்பலம்

thirunyAnacambandhar aruLiya thirukkaDaikkAppu
thalam thiruppiramapuram
paN n^aTTapADai
1st thirumuRai

thirucciRRambalam

n^Ir paran^tha n^imir puncaDai mElOr n^ilA vaNmathi cUdi
Er paran^tha ina veL vaLai cOra en uLLam kavar kaLvan
Ur paran^tha ulakin muthalAkiya OrUr ithuvennap
pEr paran^tha piramApuram mEviya pemmAn ivananRE.

thirucciRRambalam

Meaning:
Over the holy entwined hair that is stiff and water (ganga) dispersed in it, crowned with white crescent, making the white perfect bangles go loose the Thief, Who stole my mind is this Lord residing at thiruppiramapuram that is renowned to be the foremost city of the world full of manycities!

Notes:
1. piramapuram (cIrkAzi) stands even at the time of deluge. That is referred in this song by cambandhap perumAn.
682. Our Folks
திருஞானசம்பந்தர் அருளிய திருக்கடைக்காப்பு
தலம் திருக்குற்றாலம்
பண் குறிஞ்சி
1-ஆம் திருமுறை

திருச்சிற்றம்பலம்

வம்பார் குன்றம் நீடுயர் சாரல் வளர் வேங்கைக்
கொம்பார் சோலைக் கோல வண்டு யாழ் செய் குற்றாலம்
அம்பால் நெய்யோடு ஆடலமர்ந்தான் அலர் கொன்றை
நம்பான் மேய நன்னகர் போலும் நமரங்காள்.

திருச்சிற்றம்பலம்

thirunyAnacambandhar aruLiya thirukkaDaikkAppu
thalam thirukkuRRAlam
paN kuRinchi
1st thirumuRai

thirucciRRambalam

vambAr kunRam n^IDuyar cAral vaLar vEN^gaik
kombAr cOlaik kOla vaNDu yAz cey kuRRAlam
ampAl n^eyyoDu ADalamarn^thAn alar konRai
n^ambAn mEya n^annagar pOlum n^amaraN^kAL.

thirucciRRambalam

Meaning:
Redolent hill; Highly tall mount-scape; The kuRRAlam where the designful beetle playsyAz at the groves of growing vEngai trees;That seems to be the good city where our Belovedwith bloomed konRai, Who is sitting to be anointedin nice milk and ghee. Oh our folks!

Notes:
1. vambu - fragrance; n^amaraN^kAL - our folks.

Sunday, January 01, 2006

ThirumuRai Series - 681

681. எனதுரை தனதுரையாக
திருஞானசம்பந்தர் அருளிய திருக்கடைக்காப்பு
தலம் திருஇலம்பையங்கோட்டூர்
பண் குறிஞ்சி
1-ஆம் திருமுறை

திருச்சிற்றம்பலம்

மனமுலாம் அடியவர்க்கு அருள் புரிகின்ற
வகையலாற் பலி திரிந்து உண்பிலான் மற்றோர்
தனமிலான் எனதுரை தனதுரையாகத்
தாழ்சடை இளமதி தாங்கிய தலைவன்
புனமெலாம் அருவிகள் இருவிசேர் முத்தம்
பொன்னொடு மணி கொழித்து ஈண்டி வந்தெங்கும்
இனமெலாம் அடைகரை இலம்பையங்கோட்டூர்
இருக்கையாப் பேணி என் எழில் கொள்வது இயல்பே

திருச்சிற்றம்பலம்

thirunyAnacambandhar aruLiya thirukkaDaikkAppu
thalam thiru ilambayaNkOTTUr
paN kuRinchi
1st thirumuRai

thirucciRRambalam

manamulAm aDiyavarkku aruL purikinRa
vakaiyalAl pali thirin^thu uNbilAn maRROr
dhanamilAn enathurai thanathuraiyAgath
thAzcaDai iLamamathi thAN^giya thalaivan
punamelAm aruvikaL iruvicEr muththam
ponnoDu maNi koziththu INDi van^theN^gum
inamelAm aDaikarai ilambaiyaN^kOTTUr
irukkaiyAp pENi en ezil koLvathu iyalbE

thirucciRRambalam

Meaning:
But for showering grace to the devotees on whose mindHe wanders, (though) roams around for alms and does not eat!He has no other wealth! One Who has my words as His words!The Chief Who holds young crescent on the low lying twined hair!Cherishing the seat as ilambayankoTTUr, which is the bank whereon the fields the waterfalls bring richly the pearls, gold and gems that are at the feet of the millet (thinai), is it (His) character tocapture my charm?!

Notes:
1. cambandhar in this song defines the act of God.All that the God is doing is giving Bliss to those devoted.Apart from that, even when It wanders in play taking almsor accepting anything for that matter, It has absolutely no use of the things. Because other than Itself, It needs nothingas wealth to enjoy!! This underscores the very important characters of God a. Being Perfect - needing nothing external b. Being Fully Merciful - Always, with not even a slightest exception, showering grace. Only the God Who is perfect and is not dependent on anything external can provide Bliss. Also only when It is full of grace ever, the continuity of Bliss is assuredfor the soul. Hail that Lord shiva, the Perfect, Who has absolutely no use of us, but ever feeding the grace!!
2. "enathurai thanathuraiyAka" is a very important statementfrom this thirumuRai. God is in everything - in all of us. However only those who are tuned with love and austerity could get to listen to voice of God. There are those instances where the messageof God is listened, stored/processed and told out. In the next level, whatever listened is repeated out as it is. Howeverthe shanti pATa in Chandoga upanishad talks of even higher level.
"ApyAyantu mamANgAni vAk prANaH chakshush shrotramato
balamindriyANi cha sarvANi sarvam brahmopaniShadaM"
Here the instruments of speech, sight etc are not at the controlof the individual. They are directly operating under the commandof the Supreme brahman. At this point the words coming outof the instrument of the individual are directly linked with God.That becomes, "my words becoming His words".
(So what is the individual doing at this point? The upaniShad also clarifies that:
"mAaham brahma nirAkuryAm mA mA brahma nirAkarot anirAkaraNamastvanirAkaraNam mE astu"
The individual is embracing God and God holding tight the individual, making the job of the individual to enjoy the Bliss!!)
3. pali - alms; punam - field; iruvi - foot of millet plant.